تمام حقوق کاپی سیستم آموزش از راه دور برای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی آمریت سیستم های معلوماتی محفوظ است. تماس با دفتر ام آی ایس: ۰۷۴۴۲۷۶۷۸۷ (obaidskl@gmail.com)